All blog

最新のアップデート 20/01/2022

  เปิดตำราวิชาเชื่อม บทที่ 2 การเชื่อมโลหะด้วยวิธี TIG การเชื่อมทิก อาร์กอนการเชื่อมทิก คือ การเชื่อมที่สามารถให้คุณภาพงานเชื่อมที่ดีเท่าเทียมหรือเหนือกว่ากระบวนการเชื่อมอื่น ๆเป็นกระบวนการท...

  เปิดตำราวิชาเชื่อม บทที่ 1 เชื่อมลวดธูปการเชื่อมไฟฟ้า คือ การใช้ธูปเชื่อมหรือแท่งอิเล็กโทรด หุ้มฟลักซ์ เมื่อมีการใช้งาน ฟลักซ์จะแตกตัวและหลอมกลายเป็น สแลก ปกคลุมรอบแนวเชื่อมช่วยป้องกันการเ...

ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส LONGYANG ก่อนเลือกซื้อต้องรู้อะไรบ้างปั๊มน้ำบาดาล มีลักษณะการใช้งาน คือ จุ่มหรือแช่ลงไปในบ่อน้ำเพื่อสูบน้ำขึ้นมา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ถูกเจา...

เมื่อต้องเลือกใช้ปั๊ม น้ำหรือของเหลวเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อปั๊มหอยโข่งเป็นอันดับแรก สามารถพิจารณาได้จากความหนืดของน้ำ หรือของเหลวที่ใช้กับปั๊ม ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับแรงม้าของปั๊มหอยโข่ง และ...

ปั๊มหอยโข่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำได้ โดยมีวาล์วน้ำเป็นตัวควบคุมและระบายน้ำออก ช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ได้มาก การติดตั้งก็ง่าย มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่น้อย แต่การควบคุมน้ำของปั๊มหอยโข่งม...

รู้เปล่า เกจ์วัดแรงดันบนเครื่องฉีดล้าง มีไว้ทำไม สังเกตกันมั้ยว่า  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบางรุ่นจะถูกติดตั้งเกจ์มาจากโรงงานอยู่แล้ว  ใช้สำหรับวัดค่าแรงดันของน้ำที่ออกมาจากหัวป...