ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 10/08/2022
2 ประเภทของปั๊มน้ำหอยโข่งที่คุณต้องรู้

2 ประเภทของปั๊มน้ำหอยโข่งที่คุณต้องรู้

ปั๊มหอยโข่ง คือ ปั๊มที่มีหลักการทำงานโดยการใช้แรงเหวี่ยงจากใบพัด เพื่อสร้างความเร็วของน้ำให้เพิ่มขึ้น ปั๊มหอยโข่งนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการสูบสารเคมี โดยปกติปั๊มหอยโข่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รูปแบบการใช้งาน การก่อสร้าง ลักษณะการออกแบบ เป็นต้น ในบทความนี้เราจะแบ่งปั๊มหอยโข่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. ปั๊มหอยโข่ง แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน

- ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง โดยทั่วไปจะติดตั้งในแนวนอน การแยกปลอกรูปก้นหอยจะออกตามแนวแกน และเส้นแยกที่บริเวณปลอกปั๊มอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของเพลา 

- ปั๊มหอยโข่งแนวรัศมี การแยกปลอกรูปก้นหอยจะตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางเพลา ทำให้การติดตั้งอยู่ในแนวรัศมี 

2. ปั๊มหอยโข่ง แบ่งตามใบพัด

- ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว มีการออกแบบที่เรียบง่าย คือ มีใบพัดดูดเดียวที่ช่วยให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่านใบพัดด้านเดียวเท่านั้น โดยการไหลเข้ามาที่ด้านใดด้านหนึ่งจะช่วยทำให้เกิดแรงขับตามแนวแกนที่สูงขึ้น เนื่องจากใบพัดมีความไม่สมดุล

- ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ สำหรับปั๊มชนิดนี้มาพร้อมกับใบพัดดูดคู่ ทำให้ของเหลวสามารถไหลเข้ามาได้จากทั้งสองด้านของใบพัด และมี NPSHR (ค่าสมรรถนะการดูดของปั๊ม) ต่ำกว่าใบพัดดูดเดี่ยว